Thursday, December 1, 2016

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္။ ။ အလုပ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆဲြရန္လုိသည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္           


အလုပ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္  ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆဲြရန္လုိသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔

 


[ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔] – အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရသည္ ျပႆနာမ်ားရွိေနသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ကာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား အထူးသျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို  ပိုမိုထိေရာက္စြာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ အားေပး ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္မူဝါဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္လုိအပ္သည္ဟု ယေန႔ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရွ႕ေျပးအသံမွ တင္ျပထားပါသည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရိွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ေျခာက္ရက္ အလုပ္ခ်ိန္ရွည္ၾကာစြာ လုပ္ရျခင္း၊ စက္႐ံုပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာတို႔ထံမွ ေတာက္ေလွ်ာက္ဖိအားေပး အႏိုင္က်င့္ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရျခင္း၊ နားရက္ယူသည့္အတြက္ အခ်ဳိးအစားမမွ်ေသာ လစာျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးအေဆာက္အဦးတန္ဆာပလာမ်ား  မလံုေလာက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေတြ႔ရွိ ထားသည္။ အဓိကက်ေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္တစ္ခုမွာ လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြမူ၀ါဒ ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ားထဲမွ ထက္ဝက္ေက်ာ္က ယင္းမူဝါဒ၏ ဆိုးက်ဳိးဂယက္မ်ားကို ေျပာျပၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအထဲတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ား ပိုမိုတင္းက်ပ္လာျခင္း၊   ေအာ္ဒါၿပီးရန္ ဖိအားပိုမုိမ်ားျပားလာျခင္း ႏွင့္အျခားခံစားခြင့္မ်ားမက္လံုးမ်ားဆံုး႐ႈံးသြားျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။

"အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ မူ၀ါဒက်င့္သံုးတာက အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ အလုပ္သမား အမ်ားအျပားအတြက္ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေတြ ဆုတ္ယုတ္ကုန္တယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ သူတို႔က ပိုျမင့္လာတဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြျပည့္ေအာင္ အခိုင္းခံရၿပီး ဖိအားဒဏ္ခံရတာေတြ ပိုမ်ားလာတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြကဖိအားေပးတာ ျပင္းသထက္ျပင္းလာတယ္"ဟုယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ ေရွ႕ေျပးအသံ၏ သုေတသနမိတ္ဖက္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႔မွ ကုိသူရိန္ေအာင္က ေျပာသည္။ "အဲဒါကို ထပ္ေဆာင္းလိုက္တာက လူေနမႈစရိတ္ေတြနဲ႔ ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာတာေတြ၊ အဲဒီေတာ့ အေျခခံလစာျမင့္လာေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ဘဝအဆင့္အတန္းက ျမင့္မလာဘူး" ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

"အနိမ့္ဆံုးကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေျခအေန အစီရင္ခံစာ" ကို အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု အလုပ္သမားမ်ားအျပင္ အလုပ္သမားသမဂၢဝင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား စသည့္ အျခားသက္ဆုိင္သူမ်ားတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္အေပၚ အေျခခံထားသည္။ ရန္ကုန္တစ္၀ုိက္ရွိ စက္မႈဇုန္ုမ်ားကို အဓိကအာ႐ံုစိုက္ထားၿပီးပုသိမ္၊ ပဲခူးႏွင့္ အင္းတေကာ္ တို႔လည္းပါဝင္သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ သမဂၢမ်ား၌ လြတ္လပ္စြာပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသမဂၢတည္ေထာင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္သည့္ အလုပ္သမားဥပေဒ၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပထားသည္။ "စက္႐ံုပိုင္ရွင္ေတြအတြက္ ခံုသမာဓိေကာင္စီရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို မလုိက္နာဘဲ ဥေပကၡာျပဳဖုိ႔သိပ္လြယ္တယ္" ဟု အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္းကူညီေရးအဖဲြ႔မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ကုိျပည္ပုိင္ကုိကုိ (ခ) ကုိသစ္မွ ေျပာသည္။ "ဒီေတာ့ တကယ္လို႔ စက္႐ံုပုိင္ရွင္တစ္ေယာက္က  အလုပ္သမားေတြကို သမဂၢထဲပါလို႔ အလုပ္ထုတ္ရင္၊ ခံုသမာဓိေကာင္စီကလည္း အဲဒီအလုပ္သမားေတြကို ျပန္ခန္႔ဖို႔ စက္ရံုပုိင္ရွင္ကိုအမိန္႔ခ်ရင္ စက္ရံုပုိင္ရွင္က ဒဏ္ေငြနည္းနည္းေလာက္ေဆာင္ၿပီး ခံုသမာဓိေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲေနလိုက္ဖို႔ကပိုလြယ္ေနတယ္။"

ဤအစီရင္ခံစာက အလုပ္သမားသမဂၢတြင္ အဖြဲ႔ဝင္မႈပမာဏ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္မွာ အ့ံၾသစရာ မဟုတ္ေပ။ သမဂၢထဲပါ၀င္လွ်င္ အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္းႏွင့္ အလုပ္ထုတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းမ်ားက အလုပ္သမား အမ်ားအျပားကုိ သမဂၢထဲ မ၀င္ျဖစ္ေစရန္ ဟန္႔တားေနေပသည္။

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွ အလုပ္သမား ၉၀% ေက်ာ္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားကို  ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး အာမခံေပးရန္လည္း အထူးလိုအပ္ေနသည္။ အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ၏ ကြန္ရက္ႏွင့္ မဟာမိတ္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ တာ၀န္ခံျဖစ္သူ မသြယ္ဇင္တုိး က "မီးဖြားခြင့္ကို ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းေပးထားေပမယ့္လည္း အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ မီးဖြားခြင့္မယူႏိုင္ၾကဘူး။ ဒါတင္မက အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမား အမ်ားစုအတြက္ အိုဗာတိုင္ အခိုင္းခံရတဲ့အခါ လံုၿခံဳမႈမရွိတဲ့ေနရာေတြကုိ ျဖတ္ၿပီး ေနာက္က်မွ အိမ္ျပန္ရတာ ခဏခဏျဖစ္ေနေတာ့ သူတို႔အတြက္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ခံရဖို႔၊ အၾကမ္းဖက္ခံရဖို႔ လြယ္ေနတယ္" ဟုေျပာသည္။

သုေတသန အစီရင္ခံစာက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အလားအလာမ်ားကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္သည့္အခါ အလြန္တရာ အေရးႀကီးလွေသာ ဖြဲ႔စည္းမႈပုိင္းဆုိင္ရာ ဖိအားမ်ားကို  သတိျပဳမိသည္။ ကမၻာ႔စီးပြားေရး ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ေပါင္းစည္းဝင္ေရာက္မႈအရ စက္႐ံုမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ရသည္။ ၀ယ္လက္မ်ားက ေဈးေပါသည့္ ဖက္ရွင္ကို လိုအပ္ရာ စက္႐ံုမ်ားက  အကုန္အက်ေခြ်တာျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ နစ္နာေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ားအား အစိုးရႏွင့္ စက္႐ံုပိုင္ရွင္မ်ားက အားေပး ျမႇင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ၀ယ္လက္္မ်ားအေနျဖင့္ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ရန္မွာ အေရးႀကီးလွေပသည္။

"ဒီဖြဲ႔စည္းမႈဖိအားေတြအရ အစိုးရဟာ ဥပေဒကိုျပင္ၿပီး ျပည္သူဗဟိုျပဳအလုပ္သမားမူဝါဒကို က်င့္သံုးဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမူဝါဒဟာ စက္႐ံုအလုပ္သမားေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ က်စ္လစ္ ခိုင္မာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါမွခုလုိ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းထဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းဝင္ေရာက္တဲ့ အေရးႀကီးဆံုခ်က္ကာလမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းဟာ အရွည္တည္တံ့ခုိင္မာထြန္းကားႏိုင္မႈရဲ႕ စံနမူနာအျဖစ္ အဓိက အခန္းက႑က ပါႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တိုင္းျပည္မွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး သာတူညီမွ်ျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔လည္း အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ရပါမယ္" ဟု ေရွ႕ေျပးအသံ၏ ယာယီတာဝန္ခံ ကုိေအာင္ခိုင္မင္းကေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၊ စက္႐ံုအလုပ္သမားမ်ား၊ ၀ယ္လက္္မ်ားႏွင့္ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ခံုသမာဓိအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ILO အပါအဝင္ စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အဓိကသက္ဆုိင္သူမ်ားသို႔ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ေပးအပ္ထားပါသည္။ 

ထပ္မံသိရွိလိုပါကဆက္သြယ္ရန္-
 

ေအာင္ခိုင္မင္း၊ ယာယီတာဝန္ခံ၊ ေရွ႕ေျပးအသံ +၉၅ (၀) ၉၂၆ ၁၀၀ ၉၉၉၅၊ akm@progressive voice.org (ျမန္မာ/အဂၤလိပ္)
 

သူရိန္ေအာင္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအဖဲြ႔၊ +၉၅ (၀) ၉၄၂ ၅၃၀ ၆၀၃၇၊ actionlaborrights@gmail.com (ျမန္မာ)


သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ျမန္မာဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။

အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္။ 

--------------

"ေရွ႕ေျပးအသံ" သုိ႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္လုိ "Progressive Voice" သည္ ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖဲြ႔ (Burma Partnership) မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းဖဲြ႔စည္းခဲ့သည့္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးအေျခခံ မူ၀ါဒသုေတသနႏွင့္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရး အဖဲြ႔ျဖစ္ပါသည္။

 

Press Release

Myanmar Government Must Amend Labor Laws and Policies to Protect Workers

 

 

 

For immediate release                                                                                             1 December, 2016

 

 

By Progressive Voice
 

 

[Yangon, 1 December 2016] – The National League for Democracy-led Government must amend problematic labor legislation and enact policies that offer greater protection and promotion of the rights of workers, particularly in the garment industry, Progressive Voice said in a report released today.

The report finds that workers in the garment industry typically work long hours, six days per week, with constant pressure and intimidation from factory owners and management, face disproportionate wage deductions for taking days off, and that many of the healthcare and sanitation facilities are inadequate. One key finding of the report was that despite the introduction of the minimum wage over a year ago on 1 September, 2015, over half of the workers interviewed reported negative impacts of this policy, including stricter working conditions, more pressure to complete orders, and the loss of other benefits and incentives.

"While the introduction of the minimum wage was a victory for the actions taken by workers, for many working conditions have deteriorated, as they are forced to meet bigger production targets and feel more pressure as they are pushed harder and harder by their employers," said Ko Thurein Aung, Director of Action Labor Rights, a research partner of the Progressive Voice for this report. "Added to this is the rise in living costs and commodity prices, meaning that despite increases in their basic wage, their quality of life does not improve," he continued.

The report, "Raising the Bottom: A Report on the Garment Industry in Myanmar," is based on over 200 interviews with garment factory workers, unionists, private sector and other stakeholders, primarily focusing on industrial zones in the Yangon area, but also Pathein, Bago and Indagaw.

The report points to big flaws in labor legislation that restricts the freedom to join and form unions. "For factory owners, it is easy to ignore the decisions of the Arbitration Council," said Pyi Paing Ko Ko (aka) Ko Thit, Director of Let's Help Each Other, "Thus, if a factory owner fires workers for joining a union, and the Arbitration Council orders the owner to rehire those workers, it is easier for that owner to simply ignore the decision and pay the low fine."

Unsurprisingly, the report finds that levels of trade union membership are low, and many workers are deterred by the intimidation and threat of dismissal for joining a union.

Given that over 90% of workers in Myanmar's garment industry are female, there is also a pressing need to ensure that women's rights are better protected. Speaking at the report launch, Ma Thwel Zin Toe, Coordinator of Networking and Alliance Building Program of Burmese Women's Union stated, "Many women are not able to take maternity leave, even though it is prescribed by law. Furthermore, for many of these female workers, if they are forced to work overtime as is often the case, walking home late in the evening through dangerous areas means they are vulnerable to sexual harassment and violence."

When analyzing these trends in the garment industry, the report also notes hugely important structural pressures. The integration into the global economy means that factories struggle to remain competitive. Buyers need cheap fashion which means factories often cut corners at the expense of the workers. It is thus vital that international investors and buyers promote and advocate for internationally recognized labor standards to the government and factory owners.

"Given these structural pressures, it is imperative that the Government amends legislation and implements a people-centred labor policy that is robust enough to protect the factory workers. At this critical juncture in Myanmar's reintegration into the world, the garment industry can play a key role in being a model for sustainability, but it must also fit into a broader, more equitable economic development of the country." said Aung Khaing Min, Interim Coordinator of Progressive Voice.

The report gives recommendations to key stakeholders in the industry, including the Myanmar Government, factory owners, buyers and private investors, trade unions and labor rights organizations, the arbitration bodies, and the ILO.  


For more information, please contact:

Ko Aung Khaing Min, Interim Coordinator, Progressive Voice: +95 (0) 926 100 9995, akm@progressive-voice.org (Myanmar/English)

 

Ko Thurein Aung, Coordinator, Action Labor Rights: +95 (0) 942 530 6037,

actionlaborrights@gmail.com (Myanmar)


Download this press release in English here.


Download this press release in Burmese here.

Download the report in English here.

Download the briefer in English here.
 

 

About Progressive Voice

 

Progressive Voice is a participatory rights-based policy research and advocacy organization that was born out of Burma Partnership. Burma Partnership officially ended its work on October 10, 2016 the same day that Progressive Voice was formally established. For further information, please see our press release "Burma Partnership Celebrates Continuing Regional Solidarity for Burma and Embraces the Work Ahead for Progressive Voice."

 

    
 This message was sent to icfab8888.peacefulway@blogger.com from:

Progressive Voice | info@progressive-voice.org | Progressive Voice | PO Box 188 | Mae Sot, Tak 63110, Thailand

Email Marketing by iContact - Try It Free!

No comments: