Thursday, June 23, 2016

“ဒုကၡသည္မွသည္ ျပည္တြင္းတိမ္းေရွာင္ ဘ၀သုိ႔ - ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဥေပကၡာျပဳခံ ေနရပ္မွဖယ္ရွားခံရမႈ သံသရာ” ကာတြန္းသရုပ္ေဖာ္

 


၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လုိင္လ ၂၃ ရက္
 

"ဒုကၡသည္မွသည္ ျပည္တြင္းတိမ္းေရွာင္ ဘ၀သုိ႔ - ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဥေပကၡာျပဳခံ ေနရပ္မွဖယ္ရွားခံရမႈ သံသရာ" ကာတြန္းသရုပ္ေဖာ္

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းသို႔ အတင္းအဓမၼ ျပန္ပုိ႔ခံရေသာ မြန္ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဒုကၡခံစားရပုံကုိ ဘားမားလင့္ ႏွင့္ ျမန္မာ႔အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔တုိ႔မွ ဒုကၡသည္မွသည္ ျပည္တြင္းတိမ္းေရွာင္ ဘ၀သုိ႔ - ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဥေပကၡာျပဳခံ ေနရပ္မွဖယ္ရွားခံရမႈ သံသရာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကာတြန္းသရုပ္ျပ တင္ဆက္ထားပါသည္။ ထုိမြန္ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ေနရပ္သုိ႔ျပန္ပုိ႔ခံခဲ့ရသည္မွာ ႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လံုၿခံဳမႈအတြက္ တည္တံ့ခုိင္မာသည့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား မရွိေသးသျဖင့္ ျပည္တြင္း အုိးအိမ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအျဖစ္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈအေပၚတြင္ ယခုခ်ိန္ထိ မွီခုိေနရပါသည္။ 

ယခုလက္ရွိတြင္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္ ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ရန္ ေဆြးေႏြးေနၾကပါသည္။ အႀကီးစား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအားသာ အာရံုစုိက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ အုိးအိမ္စြန္႔ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ရုန္းကန္ရမႈမ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ အေသးအဖဲြအျဖစ္သာ သေဘာထားခံရသည့္ အေျခအေနသုိ႔ေရာက္ရွိေနၿပီး ၎တုိ႔အား လက္ရွိကာလ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လုိအပ္သေလာက္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္း မရွိသည္ကုိေတြ႔ရပါသည္။  ဒုကၡသည္မ်ားအားျပန္ပုိ႔ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ယခုလုိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အတိတ္က သင္ခန္းစာမ်ားအား မေမ့ရန္လုိပါလိမ့္မည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္၊ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္မာသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုိင္းရင္းသားတန္းတူအခြင့္အေရး ကင္းမဲ့ေနရံုသာမက ေျမသိမ္းယူမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏မူလေနရာသုိ႔ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ျပန္လာႏုိင္ေရးတြင္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေနေသးသည့္အတြက္ မြန္ဒုကၡသည္မ်ား ေတြ႔ႀကံဳခံစားခဲ့ရသကဲ့သုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္မွ ျပည္တြင္းအုိးအိမ္စြန္႔ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားအျဖစ္ တစ္ျပန္ တစ္လဲ ျဖစ္လာမည့္အေရးကုိ မြန္ဒုကၡသည္မ်ားသာမက အျခားတုိင္းရင္းသားဒုကၡသည္မ်ားပါ ရင္ဆုိင္ရမည့္အေရး စုိးရိမ္မႈမ်ားတုိးပြားလာေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပည္တြင္းအုိးအိမ္စြန္႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ထပ္မလုပ္ပါႏွင့္။ ၎တုိ႔ကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ဌာေနျပန္လာႏုိင္ၿပီး တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ဘ၀မ်ား ထူေထာင္ႏုိင္ေစရန္ အာမခံလုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါ။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမၻာ့ဒုကၡမ်ားေန႔တြင္ ဤကာတြန္းသရုပ္ျပ "ဒုကၡသည္မွသည္ ျပည္တြင္းတိမ္းေရွာင္ဘ၀သုိ႔ - ျမန္မာႏုိင္ငံမွဥေပကၡာျပဳခံ ေနရပ္မွဖယ္ရွားခံရမႈသံသရာ" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္တင္ျပခဲ့ပါသည္။
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ကာတြန္းသရုပ္ျပပုံကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ကာတြန္းသရုပ္ျပပုံကို ဤေေနရာတြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။


23 June, 2016

Animation

"From Refugees to IDPs: Untold Story of Displacement Cycle in Burma"

By Burma Link and Burma Partnership 

A short animation From Refugees to IDPs: Untold Story of Displacement Cycle in Burma, produced by Burma Link and Burma Partnership, reminds the world of the plight of Mon refugees from Burma who were pushed back to their home country in 1994. Over 20 years has passed since the Mon refugees who once took refuge in Thailand were repatriate to Burma. Those who became IDPs after their return in sites situated along the Thailand-Burma border have yet to have found durable livelihood solutions and still depend on international assistance for their daily needs.

Currently, plans to repatriate over 100,000 refugees along the Thailand-Burma border back to Burma are being discussed. However, across the border, the recent political and economic changes in Burma have not addressed the ongoing struggles and concerns of the IDPs and refugees – the majority of whom are from ethnic minority communities. They have become an inconvenient truth rendered invisible by the larger reform narrative. As ongoing discussions regarding refugee repatriation continue, we must not forget the lessons learned from the past. Mon refugees' experience of becoming IDPs could be repeated in other ethnic areas in the absence of a nationwide ceasefire and political solution that guarantees sustainable peace and ethnic equality, as land grabbing and foreign investment threaten their safe and durable return.  

Don't let more of Burma's refugees become IDPs and ensure that they return home in dignity to live in peace with durable livelihood solutions.   

The short animation "From Refugees to IDPs: Untold Story of Displacement Cycle in Burma" was produced to mark World Refugee Day on 20 June, 2016.


Watch the animation in English here.
Watch the animation in Burmese here.

Contact Us | Privacy Policy
© Burma Partnership

Visit us at the following social networking sites.       

             

 This message was sent to icfab8888.peacefulway@blogger.com from:

Burma Partnership | info@burmapartnership.org | Burma Partnership | http://www.burmapartnership.org | Muang, Chiang Mai 50300, Thailand

Email Marketing by iContact - Try It Free!

No comments: