Thursday, March 24, 2016

Press Release: တနသၤာရီေဒသရွိ ရြာသားမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ “ေအာက္မွအထက္” ေက်းလက္မွ ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႔ျဖိဳးေရးပံုစံကို တင္ျပျခင္း

 

Press Release

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္                                                               

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္

တနသၤာရီေဒသရွိ ရြာသားမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
"ေအာက္မွအထက္" ေက်းလက္မွ ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႔ျဖိဳးေရးပံုစံကို တင္ျပျခင္း

ယေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ တနသၤာရီျမစ္မႀကီးႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားကြန္ရက္ (TRIP-NET) ၏အစီရင္ခံစာတြင္ အထက္မွေအာက္သို႔ ခ်ေပးသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆိုးက်ဳိးဒဏ္ကို ခံေနရသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးရွိ ကမိုေသြးျမစ္ဝွမ္းမွ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ေဒသခံတို႔ဦးေဆာင္ေသာ  ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးေနၾကျခင္းႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ ဌာနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား  အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

"ဒို႔…ပိုင္ဆိုင္တဲ့ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ကို ဒို႔…စီမံခန္႔ခြဲစို႔" ဟုအမည္ေပးထားေသာ အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ဳိးခံစားမႈျဖစ္ေစေသာ ဥပေဒ မ်ားျပ႒ာန္း ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ေနရာေဒသအမ်ားအျပားတြင္ အႀကီးစား ေျမသိမ္းမႈ မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူေရးႏွင့္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံမ်ားကို လုပ္ခဲ့ သည့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားက ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။  တခ်ိန္တည္း၌ပင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားက မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းရွင္လူမႈေရးတာဝန္ (CSR) အစီအစဥျ္ဖင့္ ႏိုင္ငံတကာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ဗဟိုအစိုးရႏွင့္တြဲ၍ ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာကြက္မ်ား ဧရိယာက်ယ္က်ယ္ ထူေထာင္ ထားရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ မရည္ရြယ္ဘဲႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အတင္း အဓမၼေမာင္းထုတ္မႈမ်ားတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈ ကိုလည္းေကာင္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ဤအစြမ္းထက္လွေသာ အင္အားစုႏွစ္ခု ၾကားတြင္ ညပ္ေနၿပီး မိမိတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို လက္လွမ္းယူ သံုးစြဲခြင့္ ဆံုး႐ႈံးကုန္ၾကသည္။

"ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ေနရာေတြမွာ အထက္ကေန ေအာက္ကိုခ်ေပးတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြဟာ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုေတြရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြကို ဖ်က္ဆီးေနတာတင္မကဘဲနဲ႔ 'ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး' လို႔ အေပၚယံမွာေတြ႔ရတဲ့ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအသစ္ ေတြဟာ လည္း ေဒသႏၱရပတ္ဝန္းက်င္အေပၚမွာ မွီခိုအားထားေနရတဲ့ အဲဒီျပည္သူေတြရဲ႕ ခံႏိုင္ရည္ႏွင့္ အေထာက္ အကူေတြပါ ဖ်က္ဆီးေနတယ္" ဟု TRIP-NET အဖြဲ႔ တာ၀န္ခံ ေစာဖရင္ကီေအဘ႐ူးက ယေန႔အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ပြဲ၌ ေျပာသြားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤဖိအားမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ကမိုေသြးျမစ္ဝွမ္းမွ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ား သည္ အေျခခံလူထု၏ အစားထိုးလမ္းေၾကာင္းကို မိမိတို႔ဖာသာ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ယင္းမွာ ေဒသႏၱရပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုလင္ေထြျပားမႈကို ထိန္းသိမ္းလ်က္၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား အသံုးျပဳ ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ေဒသခံတို႔၏လက္တြင္းထားကာ၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းထား သည့္ အမ်ားပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေအာက္ေျခမွအထက္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္သည့္ ပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေဒသႏၱရအဖြဲ႔အစည္းကြန္ရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ကမိုေသြးဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သဘာဝေရာင္ ျခည္အဖြဲ႔ (RKIPN)၊ လူထုအေျချပဳ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာ္မတီ (CSLD)၊ ႏွင့္ တနသၤာရီျမစ္မႀကီးႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားကြန္ရက္ (TRIP-NET) စသည္တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကမိုေသြးမွ ေက်းရြာ ၁၁ ရြာသည္ ယခုထိေအာင္ျမင္ထေျမာက္ခဲ့ၿပီးသမွ်ထဲတြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္မ်ားရခဲ့ၾကသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ငါးထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုဦးစီးသစ္ေတာထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရေရေပးစနစ္ အပါအဝင္ အဆိုပါေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္တင္ျပထားပါသည္။

"အဲဒီစီမံကိန္းမ်ားေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြက ဘာျပေနသလဲဆိုရင္ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုေတြမွာ ေဒသႏၱရပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းေကာင္းေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီးေတာ့ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးကိစၥေတြရဲ႕ လိုအပ္မႈေတြအေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းေတြကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္တယ္" ဟု RKIPN အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ေစာခို ကဆိုသည္။

ကမိုေသြးမွ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရကြန္ရက္မ်ားတို႔သည္ သဘာဝႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို အတူတကြထိန္းသိမ္းေပးသည့္ အစားထိုးပံုစံတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္မည့္ အုတ္ျမစ္တစ္ခုကို ခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းပံုစံတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေျမႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကို အမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေရွ႕ဆက္၍ ယင္းကြန္ရက္ မ်ားအေနျဖင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ အဓိကက်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူ မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ကမိုေသြး ရပ္ရြာ အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ ေလ့လာရန္ႏွင့္ တရားမွ်တ၍ ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မည့္ အနာဂတ္ဆီသို႔ တန္းတူရည္တူ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ အတူတကြလုပ္ကိုင္ခ်ီတက္ေရးအတြက္ ဖိတ္ေခၚၿပီး ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏိုင္ရန္ မည္သို႔ရည္ရြယ္ပံုကို အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္ မွတ္ခ်က္ -

ဤအစီရင္ခံစာကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မီကာဆာဟိုတယ္၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ေနာက္ထပ္သိရွိလိုပါကလည္းေကာင္း၊ မီဒီယာအင္တာဗ်ဴးမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ရန္မွာ -


ေစာဖရင္ကီ      + ၉၅ (၀) ၀၉၇၈၃၆၀၉၁၈၁၊ franktheera@gmail.com (ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ)

ေစာခို             + ၉၅ (၀) ၀၉၂၅၂၆၄၂၃၂၅ (ကရင္၊ ျမန္မာဘာသာ)

ေစာကဲဒို          + ၉၅ (၀) ၀၉၄၉၃၃၇၄၉၂ (ကရင္၊ ျမန္မာဘာသာ)

ဂ်ယ္ရက္ဒ္        + ၉၅ (၀) ၀၆၂၂၇၃၀၇၅၄၊ jwnaimark@gmail.com (အဂၤလိပ္ဘာသာ)


အစီရင္ခံစာ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

 


24 March, 2016

Press Release

Bottom-up, Community-driven Development Model Presents a Sustainable Future for Villagers and the Natural Environment in Tanintharyi Region

Rangoon – (24 March, 2016) – In a region bearing the brunt of top-down development and conservation policies and processes, local communities in Kamoethway River Valley, Tanintharyi Region have designed and are implementing their own, sustainable, locally-led development process, one that benefits both the natural environment and the indigenous people who have resided there for generations, Tenasserim River Indigenous People Network (TRIP-NET) outlined in a report launched today.

The report, "We will Manage Our Own Resources," presents how since the opening of the country to investment, the signing of the ceasefire between the central Government and the Karen National Union, and the passing of business-friendly legislation has made many areas of Tanintharyi Region vulnerable to large-scale land grabbing for destructive development projects such as resource extraction, and mono-plantations. Yet at the same time, international conservation organizations- enlisted by foreign investors as part of their Corporate Social Responsibility programs- are working with the central government to try and establish large swathes of protected forests. Inadvertently, it has caused loss of control and use of natural resources, including land grab and forced evictions. Local communities have been caught between these two powerful forces, losing access to their livelihoods and local environments.

"Top-down development projects in conflict-affected areas are not only destroying the livelihoods and environment of the local communities, but new threats from ostensibly "conservation" efforts are also undermining the resilience and agency of the very people who rely on the local environment," Frankie Abreu Coordinator of TRIP-NET said at the launch today.

In the face of these pressures, however, local communities in the Kamoethway River Valley have been pursuing their own grassroots alternative – a bottom-up, participatory model that conserves the local environment and biodiversity, keeps the use and management of natural resources in local hands and preserve indigenous culture.

Led by networks of local organizations, including the Rays of Kamoethway Indigenous People and Nature (RKIPN), Community Sustainable Livelihood and Development (CSLD), and TRIP-NET, the 11 villages of Kamoethway have representation and participate in the achievements that have thus far been accomplished. The report presents the details of these successes, including fish conservation zones, community-driven forest conservation, and a local water supply system.

"What the achievement of these projects has shown, is that the local communities can both very capably take the lead on conservation of the local environment as well as implement projects based on the needs and contexts of the development priorities that they themselves decide," said Saw Kho, Chairman of RKIPN.

The villagers in Kamoethway and local networks have laid the foundation to pursue an alternative model that conserves nature and indigenous peoples' livelihoods together, and where local people are the true owners and managers of their land and resources. Moving forward, the report states how these networks aim to engage key decision-makers, academics, conservationists, and activists working in Tanintharyi Region, inviting them to learn from the Kamoethway community and work together as equal partners towards a just and sustainable future.


Note for editors:

The report was released at the MiCasa Hotel in Rangoon, Burma on 24 March, 2016.

For more information and media interviews please contact:


Naw Hto Lwee Htoo           +95 (0) 09425311926, nawhtolwee@gmail.com (Burmese, Karen)

Frankie                               +95 (0) 09783609181, franktheera@gmail.com (Burmese, English)

Saw Kho                               +95 (0) 09252642325 (Karen, Burmese)

Saw Kedoh                            + 95 (0) 0949337492 (Karen, Burmese)

Jared                                     +95 (0)9781784960, jwnaimark@gmail.com (English)
 

Download the report in Egnlish here.

Contact Us | Privacy Policy
© Burma Partnership

Visit us at the following social networking sites.       

             

 This message was sent to icfab8888.peacefulway@blogger.com from:

Burma Partnership | info@burmapartnership.org | Burma Partnership | http://www.burmapartnership.org | Muang, Chiang Mai 50300, Thailand

Email Marketing by iContact - Try It Free!

No comments: