Sunday, December 7, 2014

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (Press Release) - လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ေဆာင္ ရြက္ေနေသာကြန္ယက္ (၁၈) ခုပူးေပါင္း၍ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအေပၚ လူထုသေဘာထား အျမင္ေကာက္ခံ၍ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

 

7 December 2014

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ေဆာင္ ရြက္ေနေသာကြန္ယက္ (၁၈) ခုပူးေပါင္း၍ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအေပၚ လူထုသေဘာထား အျမင္ေကာက္ခံ၍ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ (ACDD)

လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကြန္ယက္ (၁၈) ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဒီမုိကေရစီ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ မႈေကာ္မတီ (Action Committee for Democracy Development - ACDD) သည္ ၂၀၁၂ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၄ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္ ဆင့္ျပဌာန္းအတည္ျပဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္ (သို႔) ေက်းရြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျပီး စစ္တမ္းေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားအား ယေန႕နံနက္၌ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ၾသဂုတ္လကာလ အတြင္း ျပည္နယ္(၃) ခု၊ တုိင္းေဒသၾကီး (၆) ခုအတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္ (၇၂) ျမိဳ႕နယ္မွ အမ်ဳိးသမီး (၅၉၄) ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား (၁၀၄၀) ဦး၊ ေပါင္း (၁၆၃၄) ဦးတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ခ်က္အေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ျပီး ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္အာဏာကို သိရိွျခင္းရိွ/မရိွ အနီးစပ္ဆုံးရိွေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးး မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝသုံးႏုိင္ျခင္းရိွ/မရိွ စသည္တို႕ေပၚ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ၍ အစီရင္ခံစာတြင္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကြက္ယက္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ ရလဒ္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႔မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူထု အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားအားတင္ျပျခင္းမွတဆင့္ လက္ရိွ (၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို စုေပါင္းအားထုတ္ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ACDD ကြန္ယက္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ရဲေက်ာ္သူမွ ေျပာသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႕ စစ္တမ္း ေကာက္ခံရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မွာ ျပည္သူေတြ၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက ပါဝင္ပံ့ပိုးခ်င္ လို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာပါေတြ႕ရွိခ်က္ေတြက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ အက်ဳိးျပဳႏိုင္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္။ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြမွာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ မႈေတြ ျဖစ္လာဖို႕ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၂၀၀၈ ဖြဲစည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္မွျဖစ္မယ္ဆိုတာေတြ႕ရျပီး အဓိက ပုဒ္မ ၂၈၈ နဲ႕ ၂၈၉ ကိုျပင္ဖို႕လိုပါတယ္" ဟု ၎ကဆိုသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ျပ႒န္းခဲ့ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၁/၂၀၁၂) ရက္ကြက္ (သို႕မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕က ၎ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၇/၂၀၁၂) တို႕၏ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံစံမ်ားႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနမႈကို သံုးသပ္တင္ျပထားသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႕ အဓိကေတြ႕ရတာကေတာ့ ေက်းရြာအဆင့္ မွာ ျပည္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဥပေဒရွိမွန္းေတာင္မသိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ ေဒသေတြမွာဆိုရင္လဲ ေက်းရြာအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ေရြးခ်ယ္ ခန္႕အပ္မႈနဲ႕ သူတို႕ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြက ေက်းရြာေန ျပည္ သူေတြရဲ႕သေဘာနဲ႕ ဆန္႕က်င္ေနတဲ့အေပၚ ႏွစ္ဖက္ၾကားတင္းမာ မႈေတြ ျဖစ္တဲ့အခါေတြလဲရွိပါတယ္။ ဥပေဒေတြမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပိုင္းကလည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနေသးတာ ေတြ႕ရပါတယ္" ဟု ကြန္ယက္အဖြဲ႕ဝင္လဲျဖစ္ ကိုယ္တိုင္စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့သူ ကိုေအာင္ျမင္က ဆိုသည္။

ACDD ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး လက္ရွိတြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုဝင္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳကြန္ယက္စုစုေပါင္း (၁၈) ခု စုေပါင္းထားေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕တစ္ခုအျဖစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ယခုထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာသည္ ကြန္ယက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားစုေပါင္းထုတ္ျပန္ေသာ ပထမဆံုး အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။ 

အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ - ရဲေက်ာ္သူ +၉၅ (၀)၉၄၅၂၃၃၆၃၈၀ ဇြန္ပန္း +၉၅ (၀)၉၄၄၉၀၃၄၆၅ ေအာင္ျမင္ +၉၅ (၀)၉၂၅၉၀၃၈၂၂၈ (မွတ္ခ်က္ - ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ (ျမန္မာဘာသာ) အျပည့္အစံုကို ေအာက္ပါဝက္ဆိုက္ လိပ္စာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။ http://www.scribd.com/doc/249394043/Report-on-Public-Opinion-on-Yard-Village-Administrative-Law-Burmese-ACDD

7 December 2014

Press Release

Coalition of 18 Community-based Social and Political Networks Release Findings of Public Opinion on Village Tract Administrative Laws

By Action Committee for Democracy Development

Yangon, Burma (Myanmar) – Action Committee for Democracy Development (ACDD), a coalition of 18 community-based social and political networks, released a report presenting the findings of a survey of public opinion on the Ward and Village Tract Administrative Laws today in Yangon to members of political parties, Members of Parliament, civil society organizations and the media. The laws were approved on 24 February 2014 and 28 March 2012 respectively.

The report is based on interviews with 1634 people (594 women and 1040 men) from 72 townships across three States and six Regions in Burma (Myanmar) and offer findings and analysis on the level of public awareness towards the right to vote, and the level of freedom to exercise fundamental rights in electing local administrators.

According to Ye Kyaw Thu, one of the leaders of the networks, by exposing results of the survey to political parties, civil society and media, members are hoping to play a collective role as civil society and as citizens towards the debate on amending the 2008 Constitution.

"One of the objectives of the survey is to contribute to the amendment of the 2008 Constitution and play a role as people and as civil society organizations. We hope the survey findings will be an asset to the efforts to amend the constitution. We have learned that if we want to improve administration at village tract level, we have to amend the 2008 Constitution, particularly articles 288 and 289", said Ye Kyaw Thu.

The report also explores the weakness of Union Parliament Law No (1/2012) Yard and Village Tract Administrative Law approved on 24 February 2012 and Union Parliament Law No (7/2014) Yard and Village Tract Administrative Amending Law approved on 28 March 2012. It argues that the laws are not in compliance with fundamental democratic principles.

"A major finding in the survey is that many people don't even know that such laws exist. At times, we see tension rise between the authorities and local people when the appointed village tract administrators' performance goes against the good of the people. The laws have weaknesses and implementation of the laws needs to be improved in many ways", said Aung Myin, a network member and field survey team member.

ACDD is a coalition of 18 community-based social and political networks comprised of monks, members of ethnic minorities, youth, women, former political prisoners, farmers and fishermen. The release of the report marks the first publication of the coalition since it was founded in 2013.

For interviews please contact: Ye Kyaw Thu +95 (0)9452336380, Zun Pann +95 (0)944903465, Aung Myin +95 (0)9259038228 (Note: All contact persons will provide interviews only in Burmese but will have translators for interviews in English)

Download the full report in Burmese here http://www.scribd.com/doc/249394043/Report-on-Public-Opinion-on-Yard-Village-Administrative-Law-Burmese-ACDD

Latest from the Blog

Justice for the Killing of Journalist by Burma Army Must be Found
By Burma Partnership

Contact Us | Privacy Policy
© Burma Partnership

Visit us at the following social networking sites.       

             

 This message was sent to icfab8888.peacefulway@blogger.com from:

Burma Partnership | info@burmapartnership.org | Burma Partnership | http://www.burmapartnership.org | Muang, Chiang Mai 50300, Thailand

Email Marketing by iContact - Try It Free!

Manage Your Subscription

No comments: